Lue mikä on toimeksiantosopimus ja hanki ilmainen sopimuspohja.

Mikä on toimeksiantosopimus?

Toimeksiantosopimus ja työsopimus ovat molemmat virallisia sopimuksia, joiden avulla voidaan sopia työn suorittamiseen sekä osapuolten välisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä asioista.

Työsopimus ja toimeksiantosopimus poikkeavat kuitenkin toisistaan monelta osin ja näiden erojen vuoksi on tärkeää tunnistaa, kumpaa sopimustyyppiä tarvitaan ja varmistaa, että sopimusmuoto vastaa osapuolten tarpeita ja oikeudellisia velvoitteita.

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on antaa tarvittava tieto toimeksiantosopimukseen liittyen, kertoa millä tavoin se eroaa työsopimuksesta sekä minkälaisessa tilanteessa se on järkevämpi vaihtoehto kuin työsopimus. Lisäksi pääset myös lataamaan ilmaisen toimeksiantosopimuspohjan.

 1. Toimeksiantosopimus vs. työsopimus
 2. Milloin toimeksiantosopimus on parempi kuin työsopimus
 3. Milloin työsopimus on parempi kuin toimeksiantosopimus
 4. Dutyn toimeksiantosopimuspohja

Toimeksiantosopimus vs. työsopimus

Toimeksiantosopimus ja työsopimus sisältävät kaiken kaikkiaan neljä todella merkittävää eroa, jotka liittyvät mm. työsuhteen luonteeseen, työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin,  palkan- ja korvauksien maksuun sekä työsuhteen kestoon ja päättämiseen. Käydään seuraavaksi näitä osa-alueita tarkemmin läpi:

Työsuhteen luonne

 • Työsopimus:
  • Työsopimus perustuu työsuhteeseen, jossa työntekijä suorittaa työtä työnantajan hyväksi.
  • Työntekijän työaika ja työpaikka ovat yleensä tarkasti määriteltyjä ja säänneltyjä.
  • Työsuhteen aikana työntekijä noudattaa työnantajan ohjeita ja määräyksiä työn tekemisessä.
  • Työntekijä on integroitunut työnantajan organisaatioon.
 • Toimeksiantosopimus:
  • Toimeksiantosopimuksessa toimeksisaaja ei ole työsuhteessa toimeksiantajaan, vaan hän toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrityksenä.
  • Toimeksisaaja voi usein itse päättää, milloin ja missä hän työnsä suorittaa, kunhan työ valmistuu sovitussa aikataulussa.
  • Toimeksiantosopimus on palvelusopimus, jossa suorittaja (toimeksisaaja) sitoutuu suorittamaan määritellyn tehtävän tai projektin itsenäisesti, ilman että hän on toimeksiantajan johdon ja valvonnan alainen.
  • Näin syntyy niin sanottu “toimeksiantosuhde

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

 • Työsopimus:
 • Työnantajalla on oikeus johtaa ja valvoa työntekijää, määritellä työtehtävät ja työn suorittamistapa.
 • Työntekijällä on työlainsäädännön mukaiset oikeudet, kuten lakisääteinen vuosiloma, sairausajan palkka ja eläke-etuudet.Työnantaja maksaa myös työnantajamaksut.
 • Työntekijällä on myös työsuhteen suoja ja irtisanomissuoja.
 • Toimeksiantosopimus:
 • Toimeksisaaja toimii itsenäisesti ja vastaa itse työnsä organisoinnista, suunnittelusta ja toteutuksesta. Toimeksiantaja ei yleensä puutu suorituksen yksityiskohtiin.
 • Toimeksisaaja vastaa (yleensä) itse sosiaaliturvamaksuistaan ja muista yrittäjän velvoitteista.
 • Hänellä ei ole työsuhde-etuja kuten työntekijällä.

Palkanmaksu ja korvaukset:

 • Työsopimus:
  • Työntekijä saa palkkaa työsuhteen perusteella
  • Palkka voi olla joko kiinteä tai vaihtoehtoisesti se voi määräytyä esimerkiksi tuntipalkan tai provisioiden perusteella.
  • Työnantaja määrittelee työntekijän palkan
 • Toimeksiantosopimus:
  • Toimeksisaaja saa etukäteen sovitun korvauksen suorittamastaan työstä
  • Korvaus voi olla esimerkiksi kiinteä summa, tuntiveloitus tai projektikohtainen hinta.
  • Toimeksisaaja voi myös itse määritellä oman hinnoittelunsa.

Työsuhteen kesto ja päättäminen:

 • Työsopimus:
  • Työsuhteen kesto voi olla vakituinen, määräaikainen tai tuntisopimus
 • Työsopimuksen päättämiseen sovelletaan työlainsäädännön säännöksiä, jotka suojaavat työntekijää.
 • Toimeksiantosopimus:
  • Toimeksiantosopimus on nimensä mukaisesti toimeksiantokohtainen ja se päättyy, kun sovittu projekti on suoritettu sovitusti
  • Sopimus voidaan myös päättää sovittujen ehtojen mukaisesti ilman työlainsäädännön mukaisia irtisanomissuojia.

Milloin toimeksiantosopimus on hyvä vaihtoehto?

Työn suorittajan näkökulmasta toimeksiantosopimus on erinomainen vaihtoehto, kun halutaan säilyttää itsenäinen asema, eli päättää itsenäisesti siitä missä, milloin ja minkälaisia työtehtäviä halutaan suorittaan. Tyypillisesti juuri yrittäjät, freelancerit ja itsenäiset ammatinharjoittajat ovatkin suosineet toimeksiantosopimuksia, koska ne mahdollistavat suuremman joustavuuden ja itsenäisyyden työsuhteeseen verrattuna.

Nykyisellään, kun keikkatyö on yleistynyt, on normaalia, että myös opiskelijat sekä vakituisessa työsuhteessa olevat saattavat hankkia lisätuloja toimeksiantosuhteessa, esimerkiksi erilaisten alustapalveluiden avulla. Toimeksiantosopimuksen alainen työskentely on kuitenkin aiheuttanut paljon keskustelua viime vuosien aikana, erityisesti Woltin ruokalähettitoimintaan liittyen. Vuoden 2024 alussa pitkään jatkuneeseen vääntöön saatiin kuitenkin sinetti, kun korkein hallinto-oikeus päätti lähettien olevan yrittäjiä.

Yrityksen näkökulmasta toimeksiantosopimus on järkevä monestakin eri näkökulmasta. Hyvänä esimerkkinä tilanne, jossa yritys haluaa kokeilla yhteistyötä uuden kumppanin kanssa ennen pitkäaikaisempaa sitoutumista. Toinen vaihtoehto on se, kun organisaatio tarvitsee erikoistunutta osaamista, jota ei ole saatavilla / kannattavaa hankkia yrityksen sisälle. Tällöin toimeksiantosopimus ulkopuolisen asiantuntijan kanssa on usein paras ja kustannustehokkain ratkaisu.

Milloin työsopimus on parempi vaihtoehto kuin toimeksiantosopimus?

Perinteinen työsopimus sopii parhaiten sellaisiin tilanteisiin, joissa sekä organisaatio että työntekijä etsivät pitkäaikaista sitoutuneisuutta.

Työnantajan näkökulmasta työsopimus on erityisen tärkeä, kun työnantajalla on tarve ohjata työntekijän työskentelyä ja varmistaa, että työ suoritetaan tietyllä tavalla ja tietyissä puitteissa. Yleensä tällainen tilanne saadaan helpoiten aikaan työsopimuksen avulla.

Työntekijälle työsopimus tarjoaa puolestaan vakaat tulot, sosiaaliturvaetuuksia sekä muita työsuhde-etuja, kuten lomaoikeudet, sairausajan palkan ja eläke-edut. Kuten todettu, nämä edut eivät yleensä kuulu itsenäisille ammatinharjoittajille tai toimeksiantosopimuksen piirissä työskenteleville henkilöille. Rahallisten hyötyjen lisäksi, työsuhde tarjoaa monille myös tärkeän paikan osana yhteisöä ja yrityskulttuuria.

Kun työ on osa yrityksen ydintoimintoja ja työntekijä on tiiviisti integroitunut organisaation rakenteeseen ja kulttuuriin, työsuhde luo pohjan tehokkaalle yhteistyölle ja organisaation tavoitteiden saavuttamiselle. Työsopimus on siis hyvä valinta tilanteissa, joissa työntekijän jatkuva panos ja sitoutuminen ovat keskeisiä yrityksen menestyksen kannalta.

Dutyn toimeksiantosopimuspohja

Vaikka toimeksiantosopimus voi kuulostaa kovin viralliselta ja monimutkaiselta kokonaisuudelta, sitä se ei todellakaan ole. Meillä Dutylläkin on käytössä varsin yksinkertainen malli, joka näyttää kokonaisuudessaan seuraavalta:

Käytä Dutyn toimeksiantosopimusta mallina

Duty toimeksiantosopimus

Toimeksiantaja (”Ostaja”)

Nimi:

Osoite:

Toimeksisaaja (”Tekijä”)

Nimi:

Osoite:

Sopimuksen tausta

Tällä toimeksiantosopimuksella sovitaan kahden yksityishenkilön, Ostajan ja Tekijän välisestä töiden ja / tai palveluiden myymisestä. Osapuolten välille muodostuu toimeksiantosuhde, ei työsuhdetta.

Ostaja ja Tekijä sopivat keskinäisesti työn ehdoista, Duty toimii ainoastaan Tehtävät välittävänä teknologia-alustana sekä laskutuspalveluna. Duty ei ohjaa eikä valvo Ostajan tilaamaa Tehtävää. Duty ei määrää työskentelyn ajankohtaa tai työskentelypaikkaa. Duty ei tee työtä koskevia sopimuksia eikä määrittele työstä maksettavaa korvausta. Duty ei tarjoa eikä kustanna Tekijän työvälineitä, materiaaleja eikä tarvikkeita.

Toimeksiannon laskuttaminen hoidetaan Duty:n tarjoaman laskutuspalvelun kautta. Ostaja ja Tekijä sitoutuvat noudattamaan Duty:n yleisiä käyttöehtoja. 

Toimeksiannon sisältö

 Toimeksianto käsittää seuraavat, yksilöidyt työ ja / tai palvelusuoritukset:

 • Huoneiston kaikkien ikkunoiden pesu sisältä ja ulkoa
 • 7 isoa ikkunaa ja 4 pientä ikkunaa

Toimeksiannon hoitamisesta on sovittu myös seuraavaa:

 • Tekijä tuo omat siivousvälineensä
 • Ostaja järjestää asunnon tyhjäksi suorituksen ajaksi

Sopimuksen voimassaoloaika

Ostaja ja tekijä ovat keskinäisesti sopineet, että työ / palvelu suoritetaan seuraavana ajankohtana:

 • xx.2024 klo 8–16 välisenä aikana

Veloitusperuste ja laskutus

Toimeksiannon laskuttaminen hoidetaan Duty:n tarjoaman laskutuspalvelun kautta. Ostaja ja Tekijä sitoutuvat noudattamaan Duty:n yleisiä käyttöehtoja.

Ostaja ja Tekijä ovat keskinäisesti sopineet, että työstä / palvelusta maksetaan seuraava kokonaiskorvaus:

 • XXX euroa (€)

Allekirjoitukset