Yleiset Käyttöehdot

Käyttämällä Duty-palvelua hyväksyt nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) ja sitoudut noudattamaan niitä.

Luethan nämä Käyttöehdot tarkasti ennen Duty-palvelun käyttöä. Ethän käytä Duty-palvelua, jos et hyväksy näitä Käyttöehtoja. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkeen Duty-palvelun käyttöön sekä näiden Käyttöehtojen mukaisesti tehtyihin muihin sopimuksiin Duty-palvelun yhteydessä. Duty-palvelun tarkemman kuvauksen löydät osoitteesta duty-app.com. 

 1. Määritelmät

”Ostaja” tarkoittaa palvelua käyttävää luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on hyväksynyt yhteistyösopimuksen Dutyn kanssa ja ilmoittaa avoimesta Tehtävästä Tekijöille Duty-palvelun kautta. Avoimen Tehtävän ilmoittamisen lisäksi Ostaja voi myös pyytää tehtävää suoraan Tekijältä.

”Tekijä” tarkoittaa palvelua käyttävää luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on hyväksynyt yhteistyösopimuksen Dutyn kanssa ja ottaa vastaan Ostajan ilmoittamia Tehtäviä Duty-palvelun kautta. Tekijä voi myös itsenäisesti ilmoittaa Tehtäviä Ostajien ostettavaksi.

”Duty-sovellus” tai ”Duty-palvelu” tarkoittaa Duty-palvelualustaa, jonka kautta hoidetaan seuraavat toimenpiteet: Ostajan ilmoittamien Tehtävien välittäminen Tekijöille (i), Ostajan ja Tekijän välinen Tehtävään liittyvä kommunikaatio (ii), Tekijän suorittaman Tehtävän laskuttaminen Ostajalta (iii) sekä Ostajan ja Tekijän välinen rahaliikenne (iiii).

”Tehtävä” tarkoittaa Ostajan ilmoittamaa tai ostamaa Tekijältä tilattavaa palvelukokonaisuutta, jonka Tekijä laskuttaa onnistuneen toteutuksen jälkeen suoraan Ostajalta.

”Käyttäjä” tarkoittaa Ostajaa tai Tekijää tai molempia.

Toimeksiantosopimus” tarkoittaa Tilauksen tekemisen yhteydessä syntyvää sopimusta palveluiden ostamisesta. Toimeksiantosopimus muodostaa sitovan sopimuksen Ostajan ja Tekijän välille.

”Duty” tarkoittaa:

Devolution Oy, Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere, Suomi, mikäli käyttäjä on Suomessa.

 1. Dutyn identiteetti

Devolution Oy, Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere, Suomi, mikäli käyttäjä on Suomessa.

Kauppanimi: ”Duty”

Sähköpostiosoite: info@devolution.fi

 1. Kuvaus Duty-palvelusta

3.1 Duty tarjoaa teknologia-alustan (Duty-palvelu), joka yhdistää Ostajan ja Tekijän toisiinsa. Dutyn teknologian avulla, Ostaja voi ostaa palveluita tai ilmoittaa avoimista työmahdollisuuksista sekä niiden sisällöstä (Tehtävistä) Tekijöille. Tekijä voi myös itsenäisesti ilmoittaa olevansa tarjolla erilaisiin Tehtäviin sekä ehdot ja tarpeet (tuntihinta, omat työvälineet, jne.) näiden Tehtävien suorittamiselle. 

Tekijä hakee Ostajan ilmoittaman Tehtävän suorittajaksi. Ostaja valitsee ilmoittamalleen tehtävälle haluamansa Tekijän hakijoiden joukosta. Vaihtoehtoisesti Ostaja voi valita Tekijän suoraan myös Tekijän oman ilmoituksen pohjalta.

Molemmat, Ostaja ja Tekijä hyväksyvät Tehtävän ja siihen liittyvät yksityiskohdat. Tekijä suorittaa Tehtävän. Ostaja hyväksyy Tehtävän suorituksen. Tekijä laskuttaa suorittamansa palvelut (Tehtävät) omissa nimissään suoraan Ostajalta. 

 1. Ostajaa koskevat ehdot

4.1 Ostaja ja Tekijä sopivat keskinäisesti työn ehdoista, Duty toimii ainoastaan Tehtävät välittävänä teknologia-alustana sekä laskutuspalveluna. Duty ei ohjaa eikä valvo Ostajan tilaamaa Tehtävää. Duty ei määrää työskentelyn ajankohtaa tai työskentelypaikkaa. Duty ei tee työtä koskevia sopimuksia eikä määrittele työstä maksettavaa korvausta. Duty ei tarjoa eikä kustanna Tekijän työvälineitä, materiaaleja eikä tarvikkeita.

4.2 Kun Ostaja valitsee Tehtävälleen Tekijän, tai vaihtoehtoisesti Tekijän ilmoittaman Tehtävän, Ostaja tekee sitovan tilauksen (”Tilaus”) kyseisestä palvelusta niillä ehdoilla, jotka Duty-palvelussa ennen tilausta Käyttäjälle esitetään. 

4.3 Ostajan tekemä tilaus on sitova, eikä Ostaja voi peruuttaa sitä sen jälkeen, kun Tilaus on tehty. Et voi peruuttaa tai mitätöidä tilausta palveluista sen jälkeen, kun olet sen lähettänyt. Tarkistathan huolellisesti Duty-palvelussa tekemäsi tilauksen ennen sen lähettämistä.

Mikäli Tekijä ei voi suorittaa Tehtävää (esim. Ostajan sairastumisesta johtuen), Ostaja ja Tekijä voivat sopia Tehtävälle uuden ajankohdan. 

4.4 Jos Ostaja väärinkäyttää Duty-palvelua niin, että hänellä ei ole aikomusta valita Tekijää Duty-palvelun kautta (Ostaja ilmoittaa työpaikan, mutta maksaa käteisellä Duty-palvelun ulkopuolella), Dutyllä on oikeus poistaa toimeksiantoilmoitus ja veloittaa Ostajalta 50 € suuruinen ilmoitusmaksu.

4.5 Duty-palvelulla on oikeus poistaa Ostajan ilmoittama tehtävä, jos Duty-palvelu katsoo, että se on näiden käyttöehtojen vastainen, harhaanjohtava, loukkaava tai jos se sisältää asiaankuulumatonta aineistoa.

4.6 Ostaja vastaa, että Tehtävien suorittamisessa noudatetaan alle 18-vuotiaita työntekijöitä koskevia erityissäännöksiä, kuten lakia nuorista työntekijöistä (1993/998).

4.7 Elleivät Ostaja ja Tekijä sovi toisin keskenään, Ostaja sitoutuu suorittamaan Toimeksiannosta sovitun palvelumaksun kokonaisuudessaan siitä huolimatta, että Tekijän lopullinen työmäärä alittaisi Toimeksiannossa sovitun työmäärän. 

4.8 Ostaja sitoutuu sopimaan mahdollisesta Tehtävän laajentamisesta Tekijän kanssa Duty-palvelun välityksellä.

 1. Tekijää koskevat ehdot

5.1 Ostaja ja Tekijä sopivat keskinäisesti työn ehdoista, Duty toimii ainoastaan Tehtävät välittävänä teknologia-alustana sekä laskutuspalveluna. Duty ei ohjaa eikä valvo Tekijän suorittamaa Tehtävää. Duty ei määrää työskentelyn ajankohtaa tai työskentelypaikkaa. Duty ei tee työtä koskevia sopimuksia eikä määrittele työstä maksettavaa korvausta. Duty ei tarjoa eikä kustanna Tekijän työvälineitä, materiaaleja eikä tarvikkeita.

5.2 Kun Tekijä ilmoittautuu Ostajan ilmoittamaan Tehtävään, Tekijä sitoutuu suorittamaan kyseisen Tehtävän niillä ehdoilla, jotka Duty-palvelussa ennen tilausta Käyttäjälle esitetään. Ostajan ja Tekijän välille syntyy tämän jälkeen sitova Toimeksiantosopimus. Duty toimittaa Tekijälle kuitin Ostajan puolesta. 

Mikäli Tekijä estyy suorittamasta Tehtävää esim. sairastumisen vuoksi, Tekijän on viipymättä ilmoitettava tästä Ostajalle. Ostaja ja Tekijä voivat sopia Tehtävälle uuden ajankohdan. Jos uudesta ajankohdasta ei saada sovittua, Tehtävä sekä Ostajalta mahdollisesti veloitettu katevaraus (sekä muut mahdolliset Tehtävän suorittamiseen liittyvät maksut) puretaan. 

5.3 Ostajan valitsema Tekijä suorittaa Ostajan tilaaman tai Tekijän itsensä ilmoittaman Tehtävän. Duty ei ole vastuussa Ostajalle siitä, että täyttääkö Tekijä Toimeksiantosopimuksen mukaiset velvoitteensa sovitusti.

5.4 Duty-palvelulla on oikeus poistaa Tekijän ilmoittama tehtävä, jos Duty-palvelu katsoo, että se on näiden käyttöehtojen vastainen, harhaanjohtava, loukkaava tai jos se sisältää asiaankuulumatonta aineistoa.

5.5 Tekijä sitoutuu sopimaan mahdollisesta Tehtävän laajentamisesta Ostajan kanssa Duty-palvelun välityksellä.

5.6 Tekijä on tietoinen siitä, että hänet voidaan katsoa työttömyysturvaan liittyvissä asioissa yrittäjäksi. Lähtökohtaisesti YEL-vakuuttaminen ja vakuutusmaksujen maksaminen on Tekijän vastuulla. Tekijä on henkilökohtaisessa vastuussa YEL-työeläkevakuutusmaksuistaan.

5.7 Duty-palvelun täysimääräinen käyttö vaatii sen, että Tekijä ei ole elinkeinonharjoittaja eikä hänen nimissään ole aktiivista y-tunnusta. Jos Tekijä on aktiivinen elinkeinonharjoittaja, hän ei voi käyttää Duty-palvelun laskutuspalvelua.

5.8 Jos Tekijä on aktiivinen elinkeinonharjoittaja tällä hetkellä, hän voi tehdä lopettamisilmoituksen ja hakeutua pois eri rekistereistä. Elinkeinotoiminnan lopettamisen jälkeen Tekijä voi aloittaa Duty:n laskutuspalvelun käyttämisen. Vanha y-tunnus ei ole este, jos Tekijä ei ole enää aktiivinen elinkeinonharjoittaja Tekijän on kuitenkin tullut hakeutua pois rekisteristä.

5.9 Jos Tekijä on aktiivinen elinkeinonharjoittaja tai hänen nimissään on aktiivinen y-tunnus, mutta Tekijä päättää silti käyttää Duty-palvelua, hän vastaa itsenäisesti vaadittavien viranomaismaksujen (esim. ALV-ilmoitusten) hoitamisesta. Duty-palvelu ei hoida näitä y-tunnuksen omaavan tai aktiivista elinkeinotoimintaa harjoittavan Tekijän puolesta.

 1. Palveluun rekisteröityminen ja käyttäjätilit

6.1 Sinulla on rajoitettu, ei-yksinomainen, ei-siirtokelpoinen, ja ei-alilisensoitava oikeus käyttää Duty-palvelua siinä muodossa, jossa se sinulle kulloinkin tarjotaan. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan näiden Käyttöehtojen mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjän Applen App Storesta lataaman iOS Duty-sovelluksen käyttöoikeus on lisäksi rajoitettu oikeuteen käyttää Duty-sovellusta ainoastaan Apple-brändiin kuuluvalla tuotteella, jonka Käyttäjä omistaa tai jota Käyttäjä hallinnoi, App Storen käyttöehdoissa sekä näissä Käyttöehdoissa määriteltyjen sääntöjen (Usage Rules) mukaisesti.

6.2 Voidakseen käyttää Duty-palvelua käyttäjän tulee luoda käyttäjätili Duty-palvelussa annettujen ohjeiden mukaan. Tehtävien ilmoittamista tai vastaanottamista varten tulee sinun myös suorittaa vahva tunnistautuminen ja sitä varten tarvitset suomalaiset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. 

6.3 Duty-palvelun käyttäjätilit ovat henkilökohtaisia. Käyttäjä sitoutuu pitämään salassa ja suojaamaan kolmansilta osapuolilta tilitietonsa ja muut vastaavat tiedot, joilla Käyttäjä pääsee kirjautumaan henkilökohtaiselle käyttäjätilille. Yhdellä Käyttäjällä voi olla vain yksi henkilökohtainen käyttäjätili.

6.4 Duty-palveluun voivat rekisteröityä ainoastaan 15-vuotta täyttäneet henkilöt. Rekisteröitymällä Duty-palveluun ja käyttämällä Duty-palvelua Käyttäjät vakuuttavat, että heillä on kaikki tarvittavat viranomaisluvat (kuten työntekijän oleskelulupa tai työlupa), joita Tehtävien suorittaminen edellyttää. Alaikäisen Käyttäjän (15-, 16- ja 17-vuotiaan) osalta tarvitaan myös huoltajan suostumus siihen, että alaikäinen Käyttäjä saa rekisteröityessään sitoutua yleisiin Käyttöehtoihin ja siihen, että yleiset Käyttöehdot tulevat osaksi Tehtävien yhteydessä solmittavia toimeksiantosopimuksia.

6.5 Mikäli Käyttäjä epäilee käyttäjätilinsä olevan luvattomasti kolmannen osapuolen käytössä tai epäilee kolmannella osapuolella olevan hallussaan tietoja, joilla kolmas osapuoli pääsee käsiksi käyttäjätiliin, tulee Käyttäjän välittömästi ilmoittaa tästä Dutylle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta Duty-palveluun liittyvästä käyttäjätilinsä käytöstä.

6.6 Duty-palveluun rekisteröityminen on Käyttäjälle maksutonta. Duty-palvelun käyttö edellyttää sitä, että Käyttäjä ilmoittaa palveluun voimassa olevan tilinumeronsa ja maksukorttinsa tiedot. Sitoudut maksamaan kaikki Duty-palvelussa tilaamasi palvelut. Sinun tulee pitää käyttäjätilisi luottokortti- ja muut maksutiedot ajan tasalla.

6.7 Käyttäjä vastaa itse omalla kustannuksellaan kaikista Duty-palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista, mukaan lukien tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista, laitteisiin ja ohjelmistoihin tarvittavista muutoksista sekä mahdollisten tarvittavien ylimääräisten vakuutusten ottamisesta.

 1. Sopimussuhteen syntyminen ja muutokset

7.1 Dutyn ja Käyttäjän välille syntyy sopimus, kun Käyttäjä rekisteröityy Duty-palvelun käyttäjäksi ja hyväksyy Käyttöehdot. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä antaa sitoumuksensa Käyttöehtojen, sekä muiden Duty-palvelun ehtojen, sääntöjen ja ohjeiden noudattamiselle. 

7.2 Käyttäjä vakuuttaa, että hän on tutustunut Duty-palvelun käyttöön ja Käyttöehtoihin huolella. Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä ei ole tiedossa mitään Duty-palvelun käytön estävää seikkaa (esim. olemassa olevaa aktiivista y-tunnusta). Mikäli Käyttäjä on aktiivinen elinkeinonharjoittaja tai hänellä on aktiivinen y-tunnus, hänen tulee ilmoittaa siitä muiden maksutietojensa yhteydessä.

Tekijän tulee ilmoittaa Duty-palvelulle, jos hän on YEL-vakuuttamisvelvollinen, jotta sairasvakuutusmaksu saadaan tarvittaessa hoidettua lainmukaisesti. Myös tilanteen muuttumisesta tulee ilmoittaa Duty-palvelulle välittömästi. Virheellisen tiedon aiheuttamasta liian suurista tai pienistä vähennyksistä ja niiden aiheuttamista lisämaksuista ja kuluista vastaa Tekijä, eikä Duty-palvelulla ole velvollisuutta esim. hakea palautuksia liikamaksuista.

7.3 Duty varaa oikeuden päättää, että kenet se hyväksyy Duty-palvelun Käyttäjäksi. Duty varaa oikeuden päättää, että kenen osalta se hylkää oikeuden käyttää Duty-palvelua.

7.4 Duty pidättää oikeuden muuttaa Duty-palvelun ominaisuuksia sekä näitä Käyttöehtoja, jotta ne vastaavat viranomaismääräyksiä tai muutoin harkintansa mukaan. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Käyttäjälle. Käyttämällä Duty-palvelua ilmoituksen lähettämisen jälkeen Käyttäjä hyväksyy voimassa olevat Käyttöehdot muutoksineen. Käyttäjä saa käyttää Duty-palvelua ainoastaan kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä hyvän tavan mukaisesti.

 1. Käyttäjän ja Dutyn välinen sopimussuhde

8.1 Tekijän ja Dutyn välinen sopimussuhde sisältää Tekijän työn laskuttamisen sekä muut nimenomaisesti määritellyt palvelut. Tekijä ei Työskentele Dutyn alaisuudessa eikä Tekijän tai Dutyn välinen sopimussuhde ole luonteeltaan työsopimuslain (2001:55) 1 §:n tai työeläkelainsäädännön mukainen työsuhde, eikä osapuolien välille synny työsopimussuhdetta, ellei niin erikseen nimenomaisesti kirjallisesti sovita. Duty-palvelunkäyttäjä on itse velvollinen huolehtimaan siitä, että työssä noudatetaan soveltuvia työturvallisuusmääräyksiä, työaikamääräyksiä ja muita soveltuvia lakeja ja määräyksiä.

8.2 Ostajan ja Dutyn välinen sopimussuhde sisältää Ostajan ilmoittamien Tehtävien julkaisemisen Duty-palvelussa sekä muut nimenomaisesti määritellyt palvelut. Ostaja ei Työskentele Dutyn alaisuudessa eikä Ostajan tai Dutyn välinen sopimussuhde ole luonteeltaan työsopimuslain (2001:55) 1 §:n tai työeläkelainsäädännön mukainen työsuhde, eikä osapuolien välille synny työsopimussuhdetta, ellei niin erikseen nimenomaisesti kirjallisesti sovita. Duty-palvelunkäyttäjä on itse velvollinen huolehtimaan siitä, että työssä noudatetaan soveltuvia työturvallisuusmääräyksiä, työaikamääräyksiä ja muita soveltuvia lakeja ja määräyksiä.

8.3 Käyttäjä hankkii itse omat Tehtävänsä ja sopii suoraan toisen Käyttäjän kanssa laskutushinnasta ja muista toimeksiannon ehdoista. Duty-palvelu tai Duty ei tule Tehtävän toimeksiantosopimuksen osapuoleksi, ellei niin erikseen etukäteen kirjallisesti sovita Dutyä edustamaan oikeutetun henkilön hyväksynnällä. Duty-palvelua ei saa käyttää tilanteissa, joissa Ostajan ja Tekijän välillä on tai heidän välilleen muodostuu työsopimuslain mukainen työsuhde.

8.4 Tekijä vastaa Ostajalle kaikista Tehtävään liittyvistä vastuista, sopimuksista, sitoumuksista ja velvoitteista sekä tekemistään työsuorituksista ja niiden viivästymisestä tai virheellisyydestä. Duty-palvelun tai Dutyn vastuulle ei kuulu Tekijän tai Ostajan toiminnan, toimeksiantojen, työn kannattavuuden, laillisuuden tai oikeudellisuuden selvittäminen. Duty-palvelun välille ei myöskään kuulu Tekijän ja Ostajan välisten erimielisyyksien selvittäminen eikä mahdollisten vahinkojen korvaaminen Tehtävän toimeksiantajalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. 

8.5 Tekijän tulee hinnoitella työnsä ottaen huomioon, ettei Duty-palvelu tai Duty ole Tekijän työnantaja ja Tekijälle aiheutuu kuluja mm. mahdollisesta YEL-vakuuttamisvelvollisuudesta. 

 1. Tehtävien laskutus, Dutyn laskutuspalvelu ja Dutyn maksut

9.1 Kun Ostaja ilmoittaa Tehtävän tai tilaa Tehtävän Tekijän ilmoituksen kautta, hän maksaa ilmoituksessa määritetyn hinnan ja Duty-palvelun palvelumaksun, sopivalla Duty-palvelussa saatavilla olevalla maksutavalla. Ostajan maksama ennakkomaksu talletetaan Dutyn asiakasvaratilille, kun siitä on vähennetty hinnaston mukainen palvelumaksu sekä palvelumaksun arvonlisävero. 

9.2 Tehtävän valmistuttua ja Ostajan hyväksynnän jälkeen, Tekijä laatii laskun omissa nimissään Duty-palvelun avulla. Laskun saajana on Ostaja. Duty tilittää Tekijälle ostajan maksaman maksun, josta on vähennetty Dutyn palvelumaksu sekä palvelumaksun arvonlisävero.

9.3 Dutyn kautta suoritettu tehtävä maksetaan aina työkorvauksena ja Duty ilmoittaa Tekijälle maksetut summat tuloverorekisteriin Tekijän ja Ostajan puolesta.

9.4 Vähennysten jälkeen jäljelle jäävä summa on Tekijän nettotyökorvaus, ja se maksetaan Tekijän pankkitilille, kun Tehtävä on hyväksytty sekä Ostajan että Tekijän toimesta. Duty-palvelu ei vastaa pankkien maksuliikenteen häiriöiden tai muiden vastaavien seikkojen aiheuttamista viivästyksistä.

9.5 Duty ja Ostaja eivät tee ennakonpidätystä Tekijän puolesta, Tekijä hoitaa ennakonpidätyksen maksamisen itsenäisesti OmaVeroa tai muuta Verottajan tarjoamaa palvelua käyttämällä.

9.6 Duty-palvelu vastaa työkorvauksen tai palkanmaksuun liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista kuten palkkalaskelmien laatimisesta ja tulorekisteri-ilmoituksen tekemisestä.

9.7 Dutyn laskutuspalvelua voivat käyttää vain yksityishenkilöt ilman y-tunnusta. Duty-palvelun Käyttäjällä on oikeus käyttää Duty-palvelua vain oman työnsä laskuttamiseen, ellei Ostajan ja Tekijän välillä ole erikseen toisin sovittu.

9.8 Tekijä vähentää itse, omassa verotuksessaan Duty-sovelluksen perimät palkkiot. Ne ovat Tekijän tulonhankkimismenoja. 

9.9 Tekijä voi laskuttaa Dutyn kautta tehtäviä Toimeksiantoja yhdeltä ja samalta Ostajalta enintään 1500 eurolla vuosittain.

9.10 Ostaja voi ostaa Dutyn kautta tehtäviä Toimeksiantoja yhdeltä ja samalta Tekijältä maksimissaan 1500 euron arvolla kalenterivuoden aikana.

9.11 Duty tai Ostaja ei toimita ennakonpidätystä Tekijän puolesta, vaan Tekijän tulee huolehtia tästä itsenäisesti OmaVeron tai muun Verottajan tarjoaman palvelun avulla.

 1. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

10.1 Näitä Käyttöehtoja tai Duty-palvelua koskevat riidat, joita ei saada neuvotteluiden avulla sovittua, ratkaistaan ensiasteena Oulun käräjäoikeudessa. Näihin Käyttöehtoihin ja Duty-palveluun sovelletaan Suomen lakia.

10.2 Näillä Käyttöehdoilla ei voida rajoittaa sellaisia oikeuksiasi, jotka perustuvat asuinmaasi pakottavaan kuluttajansuojalainsäädäntöön.

 1. Immateriaalioikeudet

11.1 Kaikki immateriaalioikeudet Duty-palveluun tai siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden osiin ovat yksinomaan Duty:n ja/tai sen alihankkijoiden/lisenssinantajien omaisuutta. “Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia (mukaan lukien tietokantojen ja luettelojen suoja sekä oikeus valokuvaan), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liikesalaisuuksia, know-how’ta ja mitä tahansa muuta rekisteröitävää tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta.

11.2 Nämä Käyttöehdot eivät anna Käyttäjälle mitään immateriaalioikeuksia Duty-palveluun ja Duty tai sen alihankkijat/lisenssinantajat varaavat kaikki oikeudet, joita ei tässä Sopimuksessa nimenomaisesti myönnetä.

11.3 Apple ei ole vastuussa mistään sellaiseen vaateeseen liittyvästä tutkinnasta, puolustamisesta, riidanratkaisusta, sopimisesta tai vastuusta vapauttamisesta, jonka mukaan iOS Duty-sovellus tai Käyttäjän iOS Duty-sovelluksen käyttö rikkoo kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

 1. Voimassaolo ja irtisanominen

12.1 Nämä Käyttöehdot ovat voimassa Dutyn ja Käyttäjän välillä niin kauan, kun Käyttäjä käyttää Duty-palvelua.

12.2 Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa Duty-palvelun käyttämisen. Duty voi milloin tahansa lopettaa Duty-palvelun tarjoamisen pysyvästi tai väliaikaisesti.

 1. Muutokset käyttöehtoihin

13.1 Näitä Käyttöehtoja voidaan muuttaa.

13.2 Duty julkaisee muutetut Käyttöehdot Dutyn internetsivuilla ja ilmoittaa Käyttäjälle Käyttöehtojen muutoksesta Duty-palvelussa tai sähköpostitse siihen osoitteeseen, jonka Käyttäjä on lisännyt Duty-palveluun. Jos Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja, tulee Käyttäjän lopettaa Duty-palvelun käyttö.

 1. Valitukset

14.1 Huomioithan, että Duty-palvelu voidaan milloin tahansa keskeyttää tai pysyvästi tai väliaikaisesti lopettaa. Älä käytä Duty-palvelua minkään tiedon varmuuskopiointiin. Duty pyrkii parhaansa mukaan tarjoamaan alustaa ja palvelua (mukaan lukien uusia ja/tai väliaikaisia palveluita) virheettöminä, mutta ei voi luvata tai taata mitään koskien Duty-palvelun, minkään sen toiminnon tai muun Dutyn tarjoaman palvelun luotettavuutta, toiminnallisuutta, oikea-aikaisuutta, laatua ja sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen, tai että Duty-palvelu on keskeytyksetön ja virheetön. Duty kiistää kaikki vastuut ja takuut, joita Duty ei ole nimenomaisesti antanut näissä ehdoissa.

14.2 Tekijä on yksin vastuussa kaikista virheistä, jotka liittyvät Tilauksen sisältöön tai sen toteuttamiseen tai muuten Toimeksiantosopimuksen täyttämiseen.

14.3 Käyttäjän, joka kokee Toimeksiantosopimusta rikotun, tulee reklamoida asiasta kirjallisesti Dutylle, osoitteeseen info@devolution.fi ilman viivästystä ja viimeistään viiden (5) päivän sisällä siitä, kun Tekijä on hyväksytty Tehtävän suorittajaksi. Virheet tulee yksilöidä reklamaatiossa selkeästi.

14.4 Applella ei ole velvollisuutta tarjota mitään ylläpito- tai tukipalveluita Duty-sovellukselle. Mikäli sovellettava lainsäädäntö edellyttää Duty-sovellukselta ylläpito- tai tukipalveluita, Duty vastaa yksinomaisesti niiden tarjoamisesta. Duty, ei Apple, vastaa kaikkien Käyttäjän tai kolmannen osapuolen Duty-sovellusta koskevien vaateiden tai väitteiden käsittelystä, mukaan lukien (i) tuotevastuuseen liittyvät väitteet tai vaatimukset; (ii) väitteet tai vaatimukset, jotka koskevat Duty-sovelluksen lain tai asetusten mukaisuutta; (iii) väitteet tai vaatimukset kuluttajasuojaan, tietosuojaan, tai muuhun vastaavaan lainsäädäntöön liittyen.

 1. Siirrettävyys

14.1 Duty:lla on oikeus siirtää kaikki näistä Käyttöehdoista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain konserniyhtiölleen, seuraajalleen tai Duty-palvelua koskevan liiketoiminnan ostajalle ilman Käyttäjän hyväksyntää.

14.2 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näistä Käyttöehdoista johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain.

 1. Muut ehdot

16.1 Käyttäjistä kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä on Devolution Oy, ellei toisin ole ilmoitettu. Devolution Oy käsittelee Käyttäjistä kerättyjä henkilötietoja tietosuojaselosteensa mukaisesti. 

Devolution oy sitoutuu pitämään kaiken Käyttäjään liittyvän luottamukselliseksi katsottavan aineiston luottamuksellisena sekä käyttämään sitä ainoastaan Dutyn sekä Käyttäjän välisessä yhteistyössä. Tämä velvoite pysyy voimassa toistaiseksi myös osapuolien välisen sopimuksen muuten päättyessä.

16.2 Käyttäessään Duty-sovellusta tai Duty-palvelua Käyttäjän on noudatettava soveltuvia kolmansien osapuolten käyttöehtoja.

16.3 Dutylla on oman harkintansa mukaan oikeus poistaa Käyttäjä Duty-palvelusta välittömästi tai keskeyttää Duty-palvelun tarjoaminen välittömästi ja/tai olla hyväksymättä tai perua kaikki Käyttäjän tekemät Tilaukset mikäli (i) Käyttäjä väärinkäyttää Duty-palvelua taikka häiritsee Duty-palvelun käyttöä tai aiheuttaa vahinkoa Duty-palvelulle, Dutylle tai Dutyn työntekijöille, (ii) Dutyllä on perusteltu syy epäillä Käyttäjän käyttävän Duty-palvelua vilpillisesti, (iii) Käyttäjä tekee virheellisen Tilauksen (esimerkiksi jättämällä maksamatta tai olematta paikalla toimitusosoitteessa tai toimii muutoin näistä Käyttöehdoista johtuvien velvoitteidensa vastaisesti; (iv) Dutylla on perusteltu epäilys Tilauksen aitoudesta tai oikeudesta. Jos Duty palauttaa jo maksetun Tilauksen hinnan Käyttäjälle, hinta palautetaan samalle henkilökohtaiselle käyttäjätilille, jolta Käyttäjä on suorittanut maksun; tai (v) Käyttäjä uhkailee, häiritsee, ahdistelee tai käyttäytyy taikka muutoin toimii epäasiallisesti Dutyn työntekijöitä kohtaan.

16.4 Käyttäjä ei saa (i) käyttää tai yrittää käyttää toisen henkilön henkilökohtaista Duty-käyttäjätiliä tai toisen henkilön henkilökohtaista maksuvälinettä eikä pääsyä toisen henkilön henkilökohtaisiin maksutietoihin Duty-palvelun kautta; (ii) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia Duty-palvelusta tai mistään siihen liittyvästä teknologiasta; (iii) takaisinmallintaa, purkaa tai muuten yrittää saada selville Duty-palvelun tai siihen liittyvien teknologioiden tai niiden osien lähdekoodia; (iv) poistaa tekijänoikeuteen, tavaramerkkeihin tai muihin vastaaviin oikeuksiin viittaavia merkintöjä Duty-palvelusta; (v) poistaa, peittää tai piilottaa mitään Duty-palvelussa esillä olevaa mainosta; (vi) kerätä, käyttää, kopioida tai siirtää Duty-palvelusta saamaansa tietoa ilman Dutyn etukäteistä kirjallista hyväksyntää; (vii) hyödyntää botteja tai muita automatisoituja työkaluja Duty-palvelua käyttäessään; (viii) luoda käyttäjätiliä Duty-palveluun käyttäen toisen henkilön tunnistetietoja tai muita virheellisiä tietoja;  tai (ix) käyttää Duty-palvelua muiden kuin Dutyn tarjoamien käyttöliittymien, kuten Dutyn verkkosivujen ja Duty-sovelluksen, kautta.

16.5 Käyttäessäsi Duty-palvelua saatat törmätä sisältöön tai tietoon, joka on virheellistä, epätäydellistä, harhaanjohtavaa, laitonta, loukkaavaa tai joka on annettu myöhässä tai joka on muulla tavoin haitallista. Duty ei pääsääntöisesti tarkasta Käyttäjien Duty-palveluun lisäämää sisältöä. Duty ei ole vastuussa kolmansien osapuolien Duty-palveluun lisäämästä sisällöstä tai tällaisen sisällön käytöstä aiheutuneista vahingoista.

16.6 Duty kehittää Duty-palvelua jatkuvasti. Duty voi poistaa tai muuttaa Duty-palvelun osia kokonaan tai osittain, mukaan lukien Duty-palvelussa saatavilla olevia ominaisuuksia tai tuotteita.

16.7 Käyttäjän on noudatettava kaikkea soveltuvaa lainsäädäntöä ja muita soveltuvia säännöksiä käyttäessään Duty-palvelua.

16.8 ALV-velvollisuuden selvittäminen on aina myyjän (Tekijä) vastuulla eli se joka myy palvelun toiselle, tulee tietää oma myyntinsä onko se alvillinen vai ei.

17. Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta